طـرح تـعریـض جـاده آبـادان – ارونـدکـنار اعـتبار مـلی گـرفـت

?با پیگیری های قاطعانه نماینده آبادان

طـرح تـعریـض جـاده آبـادان – ارونـدکـنار اعـتبار مـلی گرفـت

?این جـاده چند دهـه است که به دلیل نداشتن ردیـف مـلی در بودجه کشـور، تعریض نشده است

.
ولی از سال گذشته با پیـگیـری جـلیل مـختار و با اخـذ مجـوز مـاده ۲۳ از سازمان برنامه بودجه و تصویب در صحن مجـلس شـورای اسـلامی اعتبار مورد نیاز آن مصـوب گردید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.

من با این شرایط موافق هستم .