خانه برچسب‌ها بحران

برچسب: بحران

تصمیمی که ممکن بود فاجعه درست کند و رودخانه بهمنشیر طغیان...

0
http://dl.mohder.com/%E2%80%9C%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%20%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%20%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%B1%20%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%86%D8%AF%20_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%20_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D8%B1%20_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%20_%D8%B7%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D9%86%20_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%20_%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%9D.mp4