طـرح تـعریـض جـاده آبـادان – ارونـدکـنار اعـتبار مـلی گـرفـت

166

?با پیگیری های قاطعانه نماینده آبادان

طـرح تـعریـض جـاده آبـادان – ارونـدکـنار اعـتبار مـلی گرفـت

?این جـاده چند دهـه است که به دلیل نداشتن ردیـف مـلی در بودجه کشـور، تعریض نشده است

.
ولی از سال گذشته با پیـگیـری جـلیل مـختار و با اخـذ مجـوز مـاده ۲۳ از سازمان برنامه بودجه و تصویب در صحن مجـلس شـورای اسـلامی اعتبار مورد نیاز آن مصـوب گردید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید