• دفتر ارتباطات مردمی درخواست‌ها را بررسی و پاسخ به صورت پیام کوتاه یا تماس تلفنی اعلام می‌گردد.